online ISSN:2312-3389 print ISSN:2312-3370 DOI:10.15407/agrisp

Правила

Правила публікації статей

У журналі «Agricultural Science and Practice» публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань грунтознавства, землеробства, рослинництва, ветеринарії, тваринництва, кормовиробництва, генетики, селекції та біотехнології, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, економіки, інноваційної діяльності.

Друкуються статті, які раніше не видавалися, огляди літератури, короткі повідомлення.

Повідомлення публікуються лише англійською мовою; російською та українською – резюме. В електронній версії журналу (http://www.agrisp.com) з 2015р.розміщуються резюме і список літератури англійською мовою.

Комплект документів, необхідних для реєстрації статті

1. На папері подаються (надсилаються):

один примірник рукопису українською або російською мовою (разом з таблицями і рисунками), пронумерований з першої до останньої сторінки і підписаний на останній сторінці тексту всіма авторами;

договір про передачу авторських прав, оформлений окремо кожним із співавторів, наприклад, 4 автори – 4 договори (зразок  договору).

Звертаємо Вашу увагу на те, що договір про передачу авторських прав набуває чинності після прийняття статті до публікації. У разі відхилення Вашої статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлені та згодні з умовами договору;

лист − направлення від організації.

2. В електронному вигляді (електронною поштою або на CD/DVD дисках) представляються:

рукопис, ідентичний паперовій версії (прохання називати файл прізвищем першого автора статті англійською мовою, наприклад orlyk.doc);

всі ілюстрації у кольоровому і чорно-білому варіантах в одному зі стандартних графічних форматів − «ppt», «xls» або «psd» (ris1_orlyk.ppt, ris2_orlyk.xls);

інформація про авторів (auth_ orlyk.doc): прізвища, імена, по батькові всіх авторів трьома мовами; при цьому необхідно виокремити одного з них для листування та зазначити його e-mail і номер телефону (з кодом), а також назви і поштові адреси установ, де виконано роботу, англійською, українською і російською мовами.

Статті обов’язково супроводжуються українсько(російсько)-англійським словником специфічних термінів (не менше 30), використаних у статті (voc_ orlyk.doc).

Оформлення рукопису

Матеріали для публікації необхідно подавати у форматі, підтримуваному Microsoft Word, розмір паперу А4, книжкова орієнтація, шрифт Times New Roman – розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Повний обсяг (включаючи текст, таблиці, рисунки та підписи до них, резюме трьома мовами, ключові слова і перелік літератури) експериментальної статті не повинен перевищувати 27 000 знаків з пробілами (~ 13 сторінок), оглядової статті – 50 000 знаків (24 сторінки), короткого повідомлення – 12 000 знаків (шість сторінок).

Рукопис має містити:

індекс УДК;

назву статті українською, російською і англійською мовами;

прізвища та ініціали усіх авторів трьома мовами;

назву і поштову адресу(и) установи(в), де працює(ють) автор(и), трьома мовами;

електронну пошту автора для листування.

Пропонована структура тексту експериментальної статті: «Вступ», «Матеріали і методи», «Результати і обговорення», «Висновки», «Підтримка».

Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиць розміщують безпосередньо під ними.

Кількість ілюстрацій не може перевищувати 4 в оглядах, 6 – в експериментальних статтях і 2 – у короткому повідомленні. Всі громіздкі написи на рисунку слід замінити цифровими або літерними позначеннями, а їхнє пояснення перенести в підпис.

У пункті «Підтримка» при посиланнях на гранти необхідно вказувати фонд, назву гранту та/або номер.

Перелік літератури складається винятково англійською мовою (назви статей з періодичних видань повинні відповідати таким з англомовних резюме, розміщених у зазначених виданнях; заголовки монографій або статей з них також мають бути перекладені англійською мовою, транслітерація допускається лише у разі назв україно(російсько)мовних періодичних видань (Agrarna nauka i osvita), місць видання і видавництв (Kharkiv, NNC «IGA im. О. N. Sokolovsky»)) у порядку цитування, оформлення джерел слід здійснювати за прийнятим в журналі стандартом (див. приклади).

Посилання в переліку нумерують у порядку їхнього цитування в тексті, де їх позначають цифрою у квадратних дужках. Неприпустимо залишати гіперпосилання і посилатися на сайти в інтернеті. Джерела повинні бути загальнодоступними, не можна посилатися на автореферати дисертацій.

Приклади оформлення списку літератури:

посилання на книгу –

1. Мedvedev VV. Soil heterogeneity and precise agriculture. Pt 2. Results of investigation. Kharkiv, 13 Publishing house. 2009;260 p.

на статтю з журналу

2. Oka Y, Chet I, Spiegel Y. An immunoreactive protein to wheat-germ agglutinin antibody is induced in oat roots following invasion of the cereal cyst nematode Heterodera avenae, and by jasmonate. Mol Plant Microbe Interact. 1997;10(8):961−9.

на статтю з книги

3. Pivovarov S. Physico-chemical modeling of heavy metals (Cd, Zn, Cu) in natural environment. Encyclopedia of Surface and Colloid Science. Boca Raton, CRC Press. 2004;Vol. 6:468–93.

Структуровані резюме англійською, російською та українською мовами повинні мати ідентичний зміст (кожне не менше 1500 знаків з пробілами). Орієнтовна структура тексту: Мета. Методи. Результати. Висновки. Ключові слова – не більше 6.

Увага!

Статті, оформлені не за правилами, повертаються авторам без реєстрації та розгляду.