online ISSN:2312-3389 print ISSN:2312-3370 DOI:10.15407/agrisp

Правила

Правила публікації статей

У журналі «Agricultural Science and Practice» публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань грунтознавства, землеробства, рослинництва, ветеринарії, тваринництва, кормовиробництва, генетики, селекції та біотехнології, агроекології, радіології, меліорації, економіки. Друкуються статті, огляди літератури, короткі повідомлення, які раніше не видавалися. Рукописи надсилаються на конфіденційне рецензування спеціалістам (не нижче доктора наук) відповідної галузі. За умови позитивної рецензії з рукописом знайомиться науковий редактор – конфіденційно. Статті надсилаються українською/російською мовою, перекладаються в редакції безкоштовно і публікуються лише англійською мовою; російською та українською – резюме. В електронній версії журналу (http://www.agrisp.com) з 2014 р. розміщуються резюме, список літератури і повний текст статей англійською мовою (окрім поточного року). Кожна стаття має DOI, що сприяє коректному розповсюдженню матеріалу в мережі Інтернет. Комплект документів, необхідних для реєстрації статті.

Електронною поштою надаються:

 • лист − направлення від організації (pdf);
 • договір про передачу авторських прав (pdf), оформлений і підписаний окремо кожним із співавторів, наприклад, 4 автори – 4 договори (зразок  договору);
 • звертаємо Вашу увагу на те, що договір про передачу авторських прав набуває чинності після прийняття статті до публікації. У разі відхилення Вашої статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлені та згодні з умовами договору;
 • рукопис (doc, docx, rtf) (прохання називати файл прізвищем першого автора статті англійською мовою, наприклад orlyk.doc); ілюстрації; таблиці. Статті обов’язково супроводжуються українсько(російсько)-англійським словником специфічних термінів (не мен- ше 30), використаних у статті.
Рукопис має містити:

 • індекс УДК;
 • назву статті українською, російською і англійською мовами;
 • прізвища та ініціали усіх авторів трьома мовами;
 • назву і поштову адресу(и) з індексами установ(ви), де працює(ють) автор(и), трьома мовами;
 • електронну пошту всіх авторів, позначити автора (зірочкою) для листування.

Структуровані резюме англійською, російською та українською мовами повинні мати ідентичний зміст (кожне не менше 1500 знаків з пробілами). Структура резюме: Мета. Методи. Результати. Висновки. Ключові слова. Не можна в резюме копіювати речення з розділів статті – перефразуйте їх. Резюме – це основні положення Вашої наукової роботи. Це Ваша реклама, її прочитають тисячі науковців в різних базах даних– тому вона повинна бути зрозумілою, вичерпною і цікавою.

«Вступ». Аналіз сучасного стану наукової проблеми, яку ви розглядаєте. До кожного факту, будь ласка, кілька джерел світової літератури. В останньому абзаці вступу крім «мети» (тільки не давайте повтор заголовка рукопису), сформулюйте бачення кінцевого результату Вашого дослідження і чи всі гіпотези підтвердилися.

«Матеріали і методи». Три основних критерії: повторність, методи лабораторного аналізу, методи статистичної обробки (не використовуйте критерій Ст’юдента та НІР). Зміст цього розділу повинен дати можливість повністю повторити Ваші дослідження. Для багатьох експериментальних робіт цей розділ може займати «левову» частку тексту. Якщо ви працюєте з біологічними об’єктами – локальний етичний комітет повинен підтвердити програму Ваших досліджень. Про це обов’язково слід написати в «Матеріалах та методах» Вашого рукопису.

«Результати». Перелік основних результатів власних досліджень.

«Обговорення». Порівняння ваших здобутків з основними дописувачами по цій темі. Тут не можна давати «нові» дані, які раніше не вказувалися в «результатах».

«Висновки». Чи всі гіпотези даної роботи підтвердилися в світі нового, здобутого в цій роботі; перспективи подальших досліджень. Тільки не перефразовуйте «Обговорення».

Дотримання етичних стандартів. Обов’язковий розділ для статей:

 • вказати всі джерела фінансування роботи кожного учасника і всього колективу авторів;
 • вкажіть інформацію про конфлікти інтересів;
 • вкажіть інформацію про дотримання стандартів роботи з тваринами;
 • вкажіть інформацію про дослідження, де в якості об’єктів виступають люди.
У пункті «Підтримка» при посиланнях на гранти необхідно вказувати фонд, назву гранту та/або номер.

Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Посилання на таблиці в тексті відповідають порядковим номерам. Примітки до таблиць розміщують безпосередньо під ними. Усі скорочення повинні бути розшифрованими.

Ілюстрації у кольоровому і чорно-білому варіантах в одному зі стандартних форматів − .xls; .cdr; .tif; .jpg повинні бути чіткими, «живими», мати порядкові номери з прив’язкою у тексті, підписи – лаконічними та зрозумілими.

Особливу увагу просимо звернути на список цитованої літератури. Список літератури формується в порядку цитування. У списку наводяться такі відомості: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу або книги і далі – для періодичних видань: 1) рік видання; 2) том; 3) номер періодичного видання; 4) перша і остання сторінка; для неперіодичних – місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок. У тексті статті посилання на літературу позначаються порядковою цифрою у квадратних дужках. Стиль формування списку літератури див. на сайті www.agrisp.com і у журналі. Всі джерела повинні бути присутніми в інтернеті. DOI (при наявності) – обов’язковий елемент списку використаних джерел.

Не дозволяється «власний» переклад; назви статей з періодичних видань повинні відповідати англомовним резюме, розміщених у виданнях із зазначенням мови первинної публікації в перекладному виданні. Назви видавництв подаються у транслітерації, якщо журнал не перекладається – його назва також транслітерується.

Половина Вашої бібліографії повинна бути опублікована за останні 5 років, не більше 5 % бібліографії – Ваші публікації, максимум – кілька джерел «сірої літератури» (без індексів DOI). Неприпустимо посилатися на гіперпосилання, автореферати дисертацій, монографії, матеріали з’їздів і конференцій, службові матеріали (ДСТУ). Посилатися на інтернет-ресурси можна за наявності у джерела DOI. Бажано цитувати джерела, опубліковані після 2010 р. (якщо це не регламентується умовами представленої роботи).

Після отримання рецензії, у випадку необхідності переробки рукопису, автор обов’язково пише пояснювального листа до рецензента і в тексті рукопису позначає кольором виправлені місця.

Увага! Статті, оформлені не за правилами, повертаються авторам без реєстрації та розгляду.