online ISSN:2312-3389 print ISSN:2312-3370 DOI:10.15407/agrisp

Етика

Етика наукових публікацій

Редакційна колегія наукового журналу "Agricultural Science and Practice" у своїй діяльності щодо дотримання міжнародних етичних правил спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та норми, задекларовані видавництвом Elsevier (Publishing Ethics Resource Kit).

Дотримання зазначених вимог є гарантією забезпечення прав і відповідальності авторів, рецензентів і видавця.1. Права і відповідальність авторів


Автор гарантує і усвідомлює свою відповідальність стосовно того, що:

  • наданий текст рукопису відображає достовірні результати особистих і оригінальних досліджень;

  • результати не сфальсифіковані і не запозичені;

  • цитовані роботи інших авторів правильно оформлені у вигляді бібліографічних посилань;

  • при використанні інформації, отриманої у приватному порядку, одержано обов’язковий письмовий дозвіл від власника;

  • у рукопису відсутні надмірні запозичення, неоформлені цитати, перефразування, присвоєння прав на результати чужих досліджень;

  • всі учасники, які брали участь у дослідженні, відображені у рукопису як співавтори або їм висловлено подяку;

  • усі співавтори ознайомлені з рукописом, погоджуються на його публікацію і відповідальність за зміст статті;

  • рукопис надісланий до редакції вперше і не розглядався або публікувався в інших виданнях.

Якщо рукопис є продовженням серії робіт, необхідно посилатися на більш ранню публікацію з обгрунтування відмінності нової роботи. Неприпустимо дослівно копіювати і перефразовувати власні роботи.

Якщо рукопис є літературним оглядом (компіляцією матеріалів), автор обов’язково повинен спиратися на власні дослідження і особисте осмислення.

В разі можливості виникнення конфлікту інтересів, здатного вплинути на інтерпретацію результатів і судження рецензентів, автор має заявити про це.

Якщо при рецензуванні роботи постають додаткові питання, які опосередковано стосуються тексту роботи, автор повинен надати всю додаткову інформацію для рецензента і видавця на їхню вимогу.

Автор мусить зазначити всі джерела фінансування роботи.


2. Етика рецензента


Найголовніше в діяльності рецензента − це його неупередженість, фаховість і конфіденційність.

Рецензія – це головний інструмент визначення якості рукопису, поліпшення авторського тексту і є основним аргументом для редколегії при публікації

Рецензент ніколи не обговорює своє ставлення до автора, досліджує лише текст рукопису. Чітко, об’єктивно і вмотивовано висловлює власну думку і доводить її до автора і редколегії.

Якщо рецензент має сумніви щодо своєї фаховості у даній галузі науки або в нього існує конфлікт інтересів з автором чи організацією, що представили рукопис на розгляд, або ж просто недостатньо часу для ознайомлення з роботою, він зобов’язаний сповістити про це видавця і відмовитись від рецензування.

У разі, коли рецензент упевнений, що частина тексту, рисунки і т. і. вже були опубліковані, тобто має місце плагіат або дослівне копіювання більш ранніх робіт автора, він повинен надати підтвердження своїх висновків у вигляді бібліографічних посилань.

Рукопис, отриманий рецензентом, є конфіденційною інформацією, яку не можна використовувати в особистих цілях. Ідеї і положення рукопису не обговорюються

зі сторонніми особами.

Рецензент не може бути співавтором рецензованої роботи, а також науковим керівником здобувачів наукового ступеня (які є співавторами) та/або співробітником підрозділу, де працює автор.


3. Етика головного редактора , редакційної колегії і редакції


Діяльність головного редактора, членів редакційної колегії і співробітників редакції журналу безпосередньо пов’язана з дотриманням етичних норм у стосунках з автором і рецензентом.

Головний редактор, редакційна колегія не повинні мати конфлікту інтересів щодо статей, які вони відхиляють чи приймають, вони також мають уникати залучення до зовнішнього рецензування фахівців, які з високим ступенем імовірності причетні до будь-яких колізій.

Головний редактор, редакційна колегія оцінюють рукопис винятково за його науковим змістом − безвідносно до расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів авторів .

Рішення про публікацію приймається на основі наукових рецензій та думки членів редколегії.

Інформація щодо представленого рукопису може надаватися лише автору, рецензентам, потенційним рецензентам, членам редакційної колегії, видавцеві.

Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, його обов’язком є ​​терміново сповістити про це головного редактора журналу і співпрацювати з ним для того, щоб надати спростування або виправлення статті в наступному номері. Якщо головний редактор від третьої особи дізнається про істотну неточність в опублікованій роботі і сповістить про це автора, обов’язком останнього є термінове спростування чи виправлення статті або надання головному редактору доказів правильності опублікованого матеріалу.