(1)
Vlasov, V.; Belous, I.; Dzhaburiya, L.; Bulayeva, Y. Development đťodel of Winemaking Regions in Ukraine. Agric. sci. pract. 2014, 1, 53-61.