(1)
Yaroshko, O.; Halata, M.; Shepelevych, V.; Stepura, L.; Grytsenko, L.; Yavorska, N.; Svyatetska, V.; Voychuk, S.; Yefimenko, T. The Features of Microbiota Isolated from the Honeycombs With Affected Bee Brood. Agric. sci. pract. 2015, 2, 9-14.